50₾ ვაუჩერი - ჭიტა

სასაჩუქრე ვაუჩერის გამოყენების პირობები

· წინამდებარე სასაჩუქრე ვაუჩერი, მის მფლობელს ანიჭებს უფლებას შეიძინოს მის მიერ სავაჭრო ობიექტში შერჩეული პროდუქტი/მომსახურება, სასაჩუქრე ვაუჩერზე დაფიქსირებული მოქმედების ვადისა და ნომინალური ღირებულების ფარგლებში (სასაჩუქრე ვაუჩერის გამოყენება).

 

· სასაჩუქრე ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია ერთჯერადად, სასაჩუქრე ვაუჩერის მატერიალურად წარმოდგენის საფუძველზე.

 

· თუ სასაჩუქრე ვაუჩერით შესაძენი პროდუქტის/მომსახურების ღირებულება ნაკლებია სასაჩუქრე ვაუჩერზე დაფიქსირებულ ნომინალურ ღირებულებაზე, მომხმარებელს არ დაუბრუნდება ფასთა შორისი სხვაობა.

 

· თუ სასაჩუქრე ვაუჩერით შესაძენი პროდუქტის/მომსახურების ღირებულება მეტია სასაჩუქრე ვაუჩერზე დაფიქსირებულ ნომინალურ ღირებულებაზე, პროდუქტის/მომსახურების შეძენა შესაძლებელია მომხმარებლის მიერ შესაბამისი ოდენობის თანხის დამატებით.

 

· სასაჩუქრე ვაუჩერის დაკარგვის, დაზიანების ან განადგურების შემთხვევაში, მისი აღდგენა დაუშვებელია.

 

· სასაჩუქრე ვაუჩერის სრული ან ნაწილობრივი განაღდება (ნაღდ ფულზე გადაცვლა) დაუშვებელია.

 

სასაჩუქრე ვაუჩერის მოქმედების ვადა (დღე, თვე, წელი): 31.12.2025-ის ჩათვლით

 

ინფორმაცია კომპანიისა და ფილიალების შესახებ იხილეთ >  https://chita.ge/